1

ماده ۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

ارزش اراضي باير بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون تعيين و ماخذ محاسبه ماليات خواهد بود. ‌