1

ماده ۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در صورتي كه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج ، مشمول ماليات اين فصل نخواهند شد.