1

ماده ۱۶۲

در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شود ادارات امور اقتصادي و دارايي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه كننده و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.