1

ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسليم آن به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.
تبصره:
حوزه مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن از طرف مودي مفاصا حساب صادر و به او تسليم نمايد.