1

ماده ۱۶۳

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلا يا بعضا مكلف نمايد در طول سال ، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف ، علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.