1

ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي باشد.
تبصره:
درآمد املاك شركت هايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.