1

ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

نقل و انتقال قطعی املاك به ماخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از طرف مالكین عین یا صاحبان حق بطور مجزا یا توام بشرح زیر مشمول مالیات می باشد .

تا 000ر000ر20 ریال به نرخ 4%
تا 000ر000ر60 ریال نسبت به مازاد 000ر000ر20 ریال به نرخ 8%
نسبت به مازاد 000ر000ر60 ریال به نرخ 12%

تبصره 1: ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع كاربری ملك و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد. ارزش تعیین شده تا تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم الاجرا میباشد. از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آیین نامه موضوع این تبصره وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود.

تبصره 2: چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی حق واگذاری نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه خواهد بود.

تبصره 3: در صورتیكه مودیان موضوع این ماده ظرف یكسال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به نرخهای مذكور در این ماده خواهند بود. این گونه مودیان مكلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهار نامه مالیاتی طبق نمونه‌ای كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سكونت یا اقامتگاه خود حسب مورد تسلیم و ما به التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند.

تبصره 4: نقل و انتقال قطعی املاك به بانكها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانكها از طریق مشاركت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.

تبصره 5: حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از حق كسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل .