1

ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۷۱

تعیین ارزش معاملاتی املاك بعهده كمیسیون تقویم املاك متشكل از شش عضو میباشد كه در تهران از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، مسكن و شهر سازی ، كشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاك و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران كل یا روسای ادارات امور اقتصادی و دارائی ، مسكن و شهرسازی ، كشاورزی و ثبت اسناد و املاك به ترتیب در مراكز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك به معرفی شورای شهر تشكیل و هر سال یكبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاك اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه(بر اساس تقسیمات كشوری) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذكور كه كارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در كمیسیون شركت خواهند نمود. كمیسیون تقویم املاك در تهران بدعوت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها بدعوت مدیر كل یا رئیس امور اقتصادی و دارائی در محل وزارت مزبور یا ادارات تابعه آن تشكیل خواهد شد. جلسات كمیسیون با حضور كلیه اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با دو سوم آراء معتبر است. كمیسیون مزبور مكلف است:

الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (شبكه بندی زمین ، نوع خاك ، خدمات تحت الارضی ، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن ، نوع مالكیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالكیت ، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب ، برق ، تلفن ، گاز ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبكه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراكم جمعیت و تراكم ساخت و موقعیت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسكونی و آموزشی و یا مختلط و بطور كلی نوع كاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراكز خرید و كیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب- قیمت زمینهای كشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر ، نوع محصول و قیمت آنها ، نوع خاك و میزان آب و داشتن قابلیت برای كشت مكانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده های اصلی و مواردی كه مالكین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزی یا بتون آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن (مسكونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالكیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یكماه از تاریخ تصویب نهائی كمیسیون تقویم املاك لازم الاجراء میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است .

تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارائی یا ادارات تابعه وزارت مزبور بتوانند قبل از اتمام دوره یك ساله ، كمیسیون تقویم املاك را در موارد زیر تشكیل دهند :

1- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است .

2- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

3- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به عوامل ذكر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده بوجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یكماه از تاریخ تصویب نهایی كمیسیون تقویم املاك لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2: مادامی كه ارزش معاملاتی املاك طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است