1

ماده ۱۷۰

مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص ماليات هاي موضوع اين قانون بين ماموران تشخيص و مودي ايجاد شود هيات حل اختلاف مالياتي مي باشد، مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.