1

ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است .
1 -روسا و اعضاي ماموريت هاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيات هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند.
2 – روسا و اعضاي ماموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل .
3 – كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شود نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور.
4 – كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگري ها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .
5 -حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث .
6 – هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مركز، مرزي ، شرايط محيط كار، نوبت كاري ، كشيك ، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مامورين در خارج از كشور.
معافيت هاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط مي گردد تا سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق العاده هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود.
7 – تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق العاده هاي كسر صندوق و تضمين صاحب جمعان .
8 – مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد و همچنين ساير مزاياي غير نقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تخت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت مي دارند.
9 – وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
10 – عيدي سالانه يا پاداش آخرين سال جمعا تا ميزان يكصد هزار ريال .
11 – خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار ماموران كشوري گذارده مي شود و همچنين مزاياي غير نقدي يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به افراد مذكور به موجب قانون و آيين نامه هاي مربوط داده مي شود.
12 – وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما يا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
13 – وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، شركت هاي دولتي و نيز سازمان هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي خدماتي پرواز و يا اضافه كار، حق محروميت از مطب ، حق الزحمه كار اضافي ، حق كشيك و آنكال به پزشكان ،
دندانپزشكان ، پيراپزشكان ، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا حق التدريس به استادان ، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت و يا نيمه وقت پرداخت مي گردد، مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد مي باشد و به اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت .
14 – درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي .