1

ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد.
تبصره:
درآمد شركت هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب ) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد.