1

ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

تا ميزان سيصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتي كه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش مي يابد.
تبصره:
در شركت هاي مدني در صورتي كه تعداد شركا بيش از دو نفر نباشند هر يك از شركا با رعايت تجرد و يا داشتن همسر و يا اولاد از معافيت مربوط استفاده مي نمايد.
و هر گاه شركا بيش از دو نفر باشند ميزان معافيت از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نخواهد كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين شركا تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود.