1

ماده ۱۷۵

ماده 175 [ 1] کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون ، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است .
تبصره:حذف شده است .