1

ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي ها و سرمايه پرداخت شده و ذخيره هايي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .
تبصره:
ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود.