1

ماده ۱۷۹

در صورتي كه مودي محل هاي متعددي براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه مميز مالياتي مي تواند هر يك از محل هاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.