1

ماده ۱۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام و شركا ضامن در شركت هاي سهامي و مختلط سهامي و سود متعلق به صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي در مورد ساير اشخاص حقوقي از درآمد مشمول معافيت شركت ها و اشخاص حقوقي مذكور (به استثناي سود سهام يا سهم الشركه متعلق به دولت يا شهرداري در شركت هايي كه قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري است ) از پرداخت ماليات و همچنين ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 اين قانون معاف است .