1

ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند تدت ماده 105 اين قانون معاف مي باشند.