1

ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

سود دريافتي به هر عنوان در مواد زير از پرداخت ماليات معاف است :
1 – سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه .
2 – سود يا جوائز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانك هاي ايراني . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانك ها نزد هم مي گذارند نخواهد بود.
3 – جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه .
4 – سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل .