1

ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است :
الف – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك ، نرخ تعيين شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاك و ملغي كه در سال هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي گردد.
ب – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال به طور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد.
تبصره:
هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارايي محسوب مي شود.