1

ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

جدول استهلاكات بر اساس ضوابط مصوب ، از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده مي شود.