1

ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

قرائن و مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن به شرح زير مي باشد:
1 – خريد سالانه .
2 – فروش سالانه .
3 – درآمد ناويژه .
4 – ميزان توليد در كارخانجات .
5 – جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
6 – ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب .