1

ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در مواردي كه اظهارنامه مالياتي به وسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد.