1

ماده ۲۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در مواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مورد قبول مميز مالياتي واقع مي شود، مميز مالياتي آن را با نظر خود براي رسيدگي و اظهار نظر نزد سرمميز ارسال مي دارد. سرمميز در صورت قبول اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان نظر مميز را تاييد وگرنه نسبت به ميزان درآمد مودي پس از رسيدگي اظهار نظر مي كند و پرونده را نزد مميز برمي گرداند.
درصورت اخير مميز بر اساس نظر سرمميز برگ تشخيص را تهيه و براي امضا و صدور نزد سرمميز ارسال خواهد داشت . مگر اين كه نظر سرمميز را قبول كند كه در اين صورت برگ تشخيص را به مسئوليت خود امضا و صادر خواهد كرد. حكم اين ماده در مواردي كه مودي را تسليم اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان حسب و مورد خودداري نموده و به طور كلي در مواردي كه درآمد مودي به طريق علي الراس تشخيص مي گردد و همچنين در مورد ماليات هاي موضوع باب دوم اين قانون نيز جاري خواهد بود.