1

ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در صورتیكه درخواست استرداد از طرف مودی بعمل آمده باشد و ماموران تشخیص یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی آنرا وارد ندانند مودی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ماموران یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی كند رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی ممیز كل طبق جزء اخیر ماده 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.