1

ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيات از بين ماموران تشخيص كه حداقل داراي دو سال سابقه خدمت در شغل مميزي كل از تاريخ تصويب اين قانون باشند انتخاب مي گردند.
تبصره:
مادام كه براي عضويت هيات حل اختلاف مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات اين قانون وجود نداشته باشد از بين كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.