1

ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در موارد مذكور در بند 3 ماده 255 این قانون و همچنین هر گاه در شعب شورایعالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس شورای مزبور هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با حضور رئیس شوری و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یكنفر از اعضای آن شوری به انتخاب رئیس شوری تشكیل خواهد شد مورد یا موضوع مختلف فیه را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای مینماید. در این صورت رای هیات عمومی كه با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورایعالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز بموجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود نظر اقلیت نیز باید در متن صورتجلسه هیات عمومی منعكس شود.