1

ماده ۲۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

هيات عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي 16 سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي شوند و در مدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده 267 اين قانون . انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است .
رييس هيات عالي انتظامي مالياتي از بين اعضا اصلي هيات از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب مي شود.
تبصره:
كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده 220 اين قانون را طي نموده و در يكي از استان هاي كشور به جز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.