1

ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

وظايف و اختيارات هيات عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است :
الف – رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه ماموران تشخيص مالياتي ، كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير ماموراني كه طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف ماموران مزبور را انجام مي دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي . تعقيب و رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادستاني و هيات عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
ب – نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شوون ماموران مالياتي و سو شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
ج – رسيدگي به اعتراض ماموراني كه صلاحيت آنها مورد تاييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است . نظر هيات در اين گونه موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.