1

ماده ۲۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است :
الف – رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ماموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات حل اختلاف مالياتي و كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي و همچنين اعضا هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون و ساير ماموران كه طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف ماموران مزبور را انجام مي دهند و تعقيب آنها.
ب – تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.
ت – اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام ماموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات هاي حل اختلاف مالياتي .
ت – اقامه دعوي عليه موديان و ماموران مالياتي كه در اين قانون پيش بيني شده است .