1

ماده ۲۰۴

مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:
الف) محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد .
ب) نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد .
ج) نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره‌های [ 1] ماده (203) این قانون .