1

ماده ۲۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

تخلفات انتظامي اعضا شوراي عالي مالياتي و اعضا هيات عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و راي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين راي قطعي و لازم الاجرا است .