1

ماده ۲۰۵

اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد ، اوراق مالیاتی باید به رییس یا قائم مقام رییس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد .