1

ماده ۲۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هر گاه هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات حوزه مالياتي را (با نوبت اضافي ) مردود اعلام نمايد ماموران تشخيص مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دائم از اشتغال در رده ماموران تشخيص منفصل خواهند شد.