1

ماده ۲۰۶

اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد ، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود .
تبصره:
مقررات ماده (203) این قانون و تبصره‌های آن در مورد شرکتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است .