1

ماده ۲۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

براي يك يا چند حوزه مالياتي يك سرمميز تعيين مي شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصا به موجب اين قانون به عهده دارد بر كار مميزين مالياتي و كمك مميزين نظارت خواهد نمود و براي هر چند حوزه سرمميزي يك مميز كل تعيين مي شود كه علاوه بر اجراي وظايفي كه اختصاصا به موجب اين قانون بر عهده اوست به طرز كار كليه مامورين حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجراي قانون در حوزه ها و قسمت هاي مربوط خواهد بود.
تبصره 1:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند عندالاقتضا وظايف اختصاصي و عمومي مميز كل را در بعضي از حوزه ها موقتا به عهده سرمميز قرار دهد.
تبصره 2:
به منظور وصول ماليات و ارائه خدمات مالياتي برابر مقررات اين قانون ، در هر حوزه سرمميزي قسمتي تحت عنوان “وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي” با تعداد كافي مامور زير نظر سرمميز انجام وظيفه خواهند نمود. در بخش ها و نقاطي كه محل و محدوده حوزه مالياتي مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلي سرمميز متبوع واقع گرديده وظايف مربوط به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالياتي هم به عهده حوزه هاي مالياتي مزبور خواهد بود.