1

ماده ۲۰۹

مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (کتاب اول – در امور مدنی) راجع به ابلاغ [1] جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد .