1

ماده ۲۴۹

هيات هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند ماخذ مورد محاسبات ماليات را در متن راي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند با درخواست مودي يا مامور تشخيص مربوط به موضوع رسيدگي و راي را اصلاح كنند. ‌