1

ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

پنجاه درصد درآمد حاصل از رشته هاي مختلف بهداشتي و درماني در روستاها و همچنين در نقاط محروم طبق ليست وزارت برنامه و بودجه از پرداخت ماليات معاف است .