1

ماده ۱۶

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک و نیم درصد (1.5%) می‌باشد . (به موجب تبصره 2 ماده 117 برنامه پنج ساله پنجم توسعه از ابتدای سال 1394 نرخ به 6 درصد افزایش یافت)
تبصره:
نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی ، دوازده درصد (12%)؛
2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما ، بیست درصد (20%)؛