1

ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها


از تاریخ اجرای این قانون هر گاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از 6 ماه خالی نگاه‌داشته شود برای مدتی که‌مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل 30% ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط در آیین‌نامه موضوع ماده 6 به‌وسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد.