1

ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی

سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرز نشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين ميگردد، مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صد درصد (100%) و براي كالاهاي غير خوراكي تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1:
در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه‌اي الزامي است.
تبصره 2:
واردات كالاهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نميشود. ‌