1

ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، افزايش اشتغال، فراهم شدن زمينه‌‌هاي سرمايه گذاري در تأسيسات گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافتهاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس قراردادهاي منعقد شده با بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و غير دولتي، تسهيلات لازم را به سرمايه گذاران بخش غير دولتي پرداخت نمايد.
نرخ سود تسهيلات اعطاي توسط بانكها و مؤسسات دولتي و غير دولتي، نرخهاي مورد عمل بانك خواهد بود. ‌