1

ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دولت مكلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذكور از طریق بخش غیر دولتی احداث نماید.
وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسكن و شهر سازی و جهاد كشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفكیك شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسكن و شهر سازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره:
در مناطقی كه سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار كند.