1

ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
‌الف – جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار (400000) ريال.
ب – جهت صدور كارت بازرگاني موقت (‌فقط براي يك بار) مبلغ يكصد هزار (100000) ريال.
ج – در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي‌گردد، مبلغ سي هزار (30000) ريال از طريق اتحاديه‌هاي مربوط.
‌د – در ازاي صدور هر كارت پيله‌وري يا تمديد آن در استان‌هاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (50000)‌ريال از متقاضي.
‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف مي‌باشند.
‌معادل بيست درصد (20%) درآمد فوق‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت‌بازرگاني قرار مي‌گيرد تا به منظور تجهيز و راه‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستان‌ها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستان‌ها، هزينه نمايد.