1

مواد (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

سازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد‌زير هزينه گردد:
‌الف – معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره).
ب – معادل بيست درصد(20%) جهت تجهيز فرودگاه‌هاي عملياتي.