1

دستورالعمل موضوع ماده ۴۸ آیین نامه مالی و معاملاتی در خصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده

ماده 1- آگهی مناقصه و مزايده حداقل يک نوبت در روزنامه های کثير الانتشار کشور و در صورت لزوم يک تا سه نوبت در روزنامه های کثير الانتشار محلی منتشر می گردد.
ماده 2- رعايت نکات موارد مناقصه
ماده 3- در صورتيکه موسسه ذکر شرايط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده 2 لازم تشخيص دهد و يا آططن نامه مالی و معاملاتی موسسه مغاير نباشد می تواند در مناقصه منظور نمايد.
ماده 4- منظور نمودن هرگونه شرط يا شروط جديد در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه که برای برنده مناقصه امتياز محسوب گردد ممنوع می باشد.
ماده 5- در صورتيکه شرايط مناقصه که می بايست مطابق با مواد 2و3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده مستلزم هزينه زيادی شود می توان نوع کار يا کالای مورد معامله ، تعداد و محل تحويل ، ميزان پيش پرداخت ومدت ومحل قبول پيشنهادها و مطزان سپرده و يا ضمانت نامه شرکت در مناقصه در آگهی درج شود و تصريح گردد که نقشه ها و برگ شراطط و مشخصات معامله در محل موجود است و پطشنهاد دهندگان بايد يک نسخه از آنرا دريافت وبا قيد مورد قبول است امضاء و ضميمه پيشنهاد ، تسليم نمايند.
ماده 6- موسسه مکلف است در تاريخ مقرر و اعلام شده در آگهی کميسيون مناقصه را با حضور کليه اعضاء تشکيل و اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 7- سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت يک هفته پس از اعلام نتيجه مناقصه حاضر به تنظيم قرارداد يا انجام معامله نباشد به نفع موسسه ضبط می شود.
ماده 8- موسسه مجاز است مقدار کالا يا کالای مورد معامله را تا 25% افزايش يا کاهش دهد.
ماده 9- موسسه در رد تمام و يا هريک از پيشنهادها مختار است .
ماده 10- موسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که به مبلغ معامله تعلق می گيرد هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوط واريز و رسيد آنرا تسليم فروشنده يا طرف قرارداد نمايد.
ماده 11- ميزان سپرده شرکت در مناقصه به تشخيص بالاترين مقام اجرايی از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از 20% بيشتر نخواهد بودو در هر حال اين مبلغ نبايد از پانصدهزارريال کمتر باشد.
ماده 12- موسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5/0% و حداکثر 10% بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی يا سپرده نقدی که به حساب واريز شود، دريافت نمايد. در موارد استثنايی با تشخيص رئيس موسسه نقشه يا چک بجای ضمانت نامه بانکی اخذ می شود. در موارديکه چک اخذ می گردد و در اين صورت نبايستی مبلغ آن از يکصد ميليون ريال تجاوز نمايد .
ماده 13- موسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمطن ماده 12 در هر پرداخت معادل 10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نمايد .
ماده 14- سپرده موضوع ماده 13 پس از تحويل کار يا خدمت انجام شده و تنظيم صورت مجلس تحويل قطعی به ذينفع مسترد می گردد.
ماده 15- اعضاء کميسيون مناقصه
ماده 16- در صورتيکه در موعد مقرر پيشنهادی نرسيده باشد موسسه می تواند مناقصه را تجديد يا موضوع را برای اخذ تصميم به هيات موضوع ماده 45 آيين نامه مالی و معاملاتی ارجا نمايد .
ماده 17- موسسه در موارديکه لازم بداند می تواند يک روز قبل از افتتاح پيشنهادهای رسيده شاخص قيمتهای مربوط به موضوع مناقصه را بطريق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهيه و در پاکت لاک و مهر شده در اختيار کميسيون مناقصه قرار دهد.
ماده 18- ماموران و مسئولان موسسه موظفند برای ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده بنحوی اقدام و ابلاغ نظر کميسيون به برنده ، ميسر نباشد عقد قرارداد الزامی است .