1

ماده ۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

‌كليه مالكين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از مسكوني و ساير املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك ها (به استثناي يك واحد مسكوني شخص حقيقي اعم از خانه يا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زير مشمول ماليات سالانه مي باشند:
تا مبلغ 20000000 ريال معاف
تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 2%
تا مبلغ 60000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال به نرخ 3%
تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 4%
تا مبلغ 100000000 ريال نسبت به مازاد 80000000 ريال به نرخ 6%
نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 8%
ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 اين قانون محاسبه خواهد شد در تعيين ارزش املاك از لحاظ تعيين ماليات سالانه قيمت اشجار منظور نمي گردد.
تبصره 1- ساختمانهاي ويلايي، ييلاقي و قشلاقي به طور كلي و همچنين ساختمان هاي واقع در سواحل درياي خزر به استثناي واحد مسكوني فوق الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده اند مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
تبصره 2- املاك متعلق به شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكيت دولت و املاك متعلق به شركت هاي تعاوني مسكن كه براي مسكن اعضا اختصاص يافته باشد و همچنين املاك متعلق به سفارتخانه ها به شرط معامله متقابل از پرداخت ماليات موضوع اين فصل معاف است.
تبصره 3- در مواردي كه ملكي با استفاده از تسهیلات انفرادی بانک ها يا وام دريافتي از صندوق هاي قرض الحسنه خريداري يا احداث شده باشد بدهي مستهلك نشده مالك به بانك يا صندوق هاي قرض الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتي ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.