1

ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

الف – نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:
طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
————————————————————
‌تا مبلغ 8000000 ریال 9% 18% 30%
‌تا مبلغ 20000000 ریال نسبت به مازاد 8000000 ریال 20% 30% 40%
‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال 30% 40% 50%
‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال 40% 50% 60%
‌نسبت به مازاد 80000000 ریال 50% 60% 70%

‌از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 2000000 ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 1:
معافيت سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور و يا معلول ازكارافتاده يا صرفا مشغول تحصيل بوده و كمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنين فرزندان اناث متوفي كه تا حين الفوت متوفي شوهر اختيار نكرده اند به سه ميليون ريال افزايش خواهد يافت.
تبصره 2:
در صورتي كه وراث طبقه دوم كمتر از بيست سال سن يا محجور يا معلول ازكارافتاده و يا صرفا به تحصيل اشتغال داشته و كمتر از بيست و پنج سال تمام داشته باشند سهم‌الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال‌معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود. ‌
تبصره 3:
هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عيال يا حداقل يك فرزند كمتر از بيست سال سن يا محجور و يا معلول ازكارافتاده و يا فرزند كمتر از بيست و پنج سال سن و صرفا مشغول تحصيل وجود داشته باشد و اموال غير منقول متوفي منحصر به يك خانه يا آپارتمان مسکونی باشد جمع معافيت هاي سهم الارث معادل ارزش خانه يا آپارتمان يا مبلغ بيست ميليون ريال هر كدام كمتر است افزايش مي يابد و در صورتي كه جمع معافيت هاي سهم الارث معادل يا بيشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم اين تبصره جاري نخواهد بود.