1

ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۶۶

در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده مي شود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تاييد سرمميز مالياتي مغازه يا محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به ماخذ اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعا تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد.
اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيات حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور راي خواهد شد. راي صادره قطعي و لازم الاجرا مي باشد. ‌