1

ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۷۱

تا ميزان یک میلیون و هشتصد هزار ریال درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود.
‌تبصره:
میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنان توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و یا از محل‌اعتبارات دولتی پرداخت می‌گردد به دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال افزایش می‌یابد.